Nikad nikoga ne valja vređati. A najmanje one koji su nam dobro učinili i ljubav pokazali.


nikad-nikoga-ne-valja-vreati-a-najmanje-one-koji-su-nam-dobro-uinili-i-ljubav-pokazali
dositej obradovićnikadnikoganevaljavređatinajmanjeonekojisunamdobroučinililjubavpokazalinikad nikoganikoga nene valjavalja vređatinajmanje oneone kojikoji susu namnam dobrodobro učiniliučinili ii ljubavljubav pokazalinikad nikoga nenikoga ne valjane valja vređatia najmanje onenajmanje one kojione koji sukoji su namsu nam dobronam dobro učinilidobro učinili iučinili i ljubavi ljubav pokazalinikad nikoga ne valjanikoga ne valja vređatia najmanje one kojinajmanje one koji suone koji su namkoji su nam dobrosu nam dobro učinilinam dobro učinili idobro učinili i ljubavučinili i ljubav pokazalinikad nikoga ne valja vređatia najmanje one koji sunajmanje one koji su namone koji su nam dobrokoji su nam dobro učinilisu nam dobro učinili inam dobro učinili i ljubavdobro učinili i ljubav pokazali

Čovjeku koji najmanje želi najmanje nedostaje.Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Onima koji nam čine dobro treba dobrom i vratiti.Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je!