Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci.


nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci
alfred hičkoknikadnisamrekaodasuglumcistokazapravosambisepremanjimatrebaloponaatikaostocinikad nisamnisam rekaorekao dada susu glumciglumci stokazapravo samsam rekaorekao dada bibi sese premaprema njimanjima trebalotrebalo ponašatiponašati kaokao premaprema stocinikad nisam rekaonisam rekao darekao da suda su glumcisu glumci stokazapravo sam rekaosam rekao darekao da bida bi sebi se premase prema njimaprema njima trebalonjima trebalo ponašatitrebalo ponašati kaoponašati kao premakao prema stocinikad nisam rekao danisam rekao da surekao da su glumcida su glumci stokazapravo sam rekao dasam rekao da birekao da bi seda bi se premabi se prema njimase prema njima trebaloprema njima trebalo ponašatinjima trebalo ponašati kaotrebalo ponašati kao premaponašati kao prema stocinikad nisam rekao da sunisam rekao da su glumcirekao da su glumci stokazapravo sam rekao da bisam rekao da bi serekao da bi se premada bi se prema njimabi se prema njima trebalose prema njima trebalo ponašatiprema njima trebalo ponašati kaonjima trebalo ponašati kao prematrebalo ponašati kao prema stoci

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj.Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.