Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva.


nikad-nisi-tako-njean-kao-kad-ti-teko-lii-na-dijete-koje-se-skriva
meša selimovićnikadnisitakonježankaokadtitekoličinadijetekojeseskrivanikad nisinisi takotako nježannježan kaokao kadkad titi jeje teškoličiš nana dijetedijete kojekoje sese skrivanikad nisi takonisi tako nježantako nježan kaonježan kao kadkao kad tikad ti jeti je teškoličiš na dijetena dijete kojedijete koje sekoje se skrivanikad nisi tako nježannisi tako nježan kaotako nježan kao kadnježan kao kad tikao kad ti jekad ti je teškoličiš na dijete kojena dijete koje sedijete koje se skrivanikad nisi tako nježan kaonisi tako nježan kao kadtako nježan kao kad tinježan kao kad ti jekao kad ti je teškoličiš na dijete koje sena dijete koje se skriva

Nikad čovek ne može tako upropastiti život kao kad želi da ga popravi. -Meša Selimović
nikad-ovek-ne-moe-tako-upropastiti-ivot-kao-kad-eli-da-ga-popravi
Nijedna bludnica nije tako opasna kao ona koja se pod velom skriva! -Nemačka poslovica
nijedna-bludnica-nije-tako-opasna-kao-ona-koja-se-pod-velom-skriva
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar; on je i dijete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dijete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o