Nikad se nisam stideo jednostavnosti mojih radosti. Često im je uzrok bio upravo ništavan. Pa ipak, to su možda bile one najveće. Ili bar najčišće. Činjenica je da se njih najbolje sećam, pa makar koliko vremenski daleke bile. Da bi se čovek radovao, da bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba da za jedan časak opet postane dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju.


nikad-se-nisam-stideo-jednostavnosti-mojih-radosti-esto-im-uzrok-bio-upravo-tavan-pa-ipak-to-su-moda-bile-one-najvee-ili-bar-najie-injenica-da-se
vladan desnicanikadsenisamstideojednostavnostimojihradostiČestoimuzrokbioupravonitavanpaipaktosumoždabileonenajvećeilibarnajčićeČinjenicadanjihnajboljesećampamakarkolikovremenskidalekebiledabičovekradovaoradovaopravomčistomsmisluterečitrebazajedančasakopetpostanedeteradoststvarkojuodraslinepoznajunikad sese nisamnisam stideostideo jednostavnostijednostavnosti mojihmojih radostiČesto imim jeje uzrokuzrok biobio upravoupravo ništavanpa ipaksu moždamožda bilebile oneone najvećeili barbar najčišćeČinjenica jeje dada sese njihnjih najboljenajbolje sećampa makarmakar kolikokoliko vremenskivremenski dalekedaleke bileda bibi sese čovekčovek radovaoda bibi sese radovaoradovao uu pravomčistom smislusmislu tete rečitreba dada zaza jedanjedan časakčasak opetopet postanepostane deteradost jeje stvarstvar kojukoju odrasliodrasli nene poznajunikad se nisamse nisam stideonisam stideo jednostavnostistideo jednostavnosti mojihjednostavnosti mojih radostiČesto im jeim je uzrokje uzrok biouzrok bio upravobio upravo ništavansu možda bilemožda bile onebile one najvećeili bar najčišćeČinjenica je daje da seda se njihse njih najboljenjih najbolje sećampa makar kolikomakar koliko vremenskikoliko vremenski dalekevremenski daleke bileda bi sebi se čovekse čovek radovaoda bi sebi se radovaose radovao uradovao u pravomčistom smislu tesmislu te rečitreba da zada za jedanza jedan časakjedan časak opetčasak opet postaneopet postane deteradost je stvarje stvar kojustvar koju odraslikoju odrasli neodrasli ne poznaju

Kako bi se čovek radovao, kako bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba za jedan trenutak opet postati dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju. Oni tom rečju nazivaju nešto sasvim drugo, sasvim različito. Treba mnogo, mnogo naivnosti za pravu, čistu radost. Prava je radost ustvari bezrazložna. U tom i jest njena čudesna lepota.Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem.Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.Za najveće junake mogu se s pravom smatrati oni koji veoma dobro poznaju i strahote i prijatnosti, ali opet ne prezaju od opasnosti.Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene.