Nikad se nisam trudio da razumem ili da na svoju stranu pridobijem rulju, ono što njih zanima ja još nisam dokučio, ono što ja znam je daleko van domašaja njihovog razumevanja.


nikad-se-nisam-trudio-da-razumem-ili-da-na-svoju-stranu-pridobijem-rulju-ono-to-njih-zanima-ja-jo-nisam-dokuio-ono-to-ja-znam-daleko-van-domaaja
epikurnikadsenisamtrudiodarazumemilinasvojustranupridobijemruljuonotonjihzanimajajodokučioznamdalekovandomaajanjihovograzumevanjanikad sese nisamnisam trudiotrudio dada razumemrazumem iliili dada nana svojusvoju stranustranu pridobijempridobijem ruljuono štošto njihnjih zanimazanima jaja jošjoš nisamnisam dokučioono štošto jaja znamznam jeje dalekodaleko vanvan domašajadomašaja njihovognjihovog razumevanjanikad se nisamse nisam trudionisam trudio datrudio da razumemda razumem ilirazumem ili daili da nada na svojuna svoju stranusvoju stranu pridobijemstranu pridobijem ruljuono što njihšto njih zanimanjih zanima jazanima ja jošja još nisamjoš nisam dokučioono što jašto ja znamja znam jeznam je dalekoje daleko vandaleko van domašajavan domašaja njihovogdomašaja njihovog razumevanja

Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi