Nikada ne idi na putovanje sa nekim koga ne voliš.


nikada-ne-idi-na-putovanje-nekim-koga-ne-voli
ernest hemingvejnikadaneidinaputovanjenekimkogavolinikada nene idiidi nana putovanjeputovanje sasa nekimnekim kogakoga nene volišnikada ne idine idi naidi na putovanjena putovanje saputovanje sa nekimsa nekim koganekim koga nekoga ne volišnikada ne idi nane idi na putovanjeidi na putovanje sana putovanje sa nekimputovanje sa nekim kogasa nekim koga nenekim koga ne volišnikada ne idi na putovanjene idi na putovanje saidi na putovanje sa nekimna putovanje sa nekim kogaputovanje sa nekim koga nesa nekim koga ne voliš

Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-voli-jee-ivot-ako-se-ne-bori
Teško je kad gledaš nekoga koga voliš sa drugom osobom .. :(
teko-kad-gleda-nekoga-koga-voli-drugom-osobom
Nikada nemoj da dozvoliš da ti novac, problemi i vreme diktiraju način na koji ćeš da voliš.
nikada-nemoj-da-dozvoli-da-ti-novac-problemi-i-vreme-diktiraju-nain-na-koji-e-da-voli
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi