Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.


nikada-ne-mogu-da-shvatim-kako-bilo-ko-ne-moe-puiti-to-moe-uskratiti-oveku-najbolji-deo-njegovog-ivota-sa-dobrom-cigarom-u-njegovim-ustima-ovek
tomas mannikadanemogudashvatimkakobilokomožepuititouskratitičovekunajboljideonjegovogživotadobromcigaromnjegovimustimačoveksavrenosigurannitagabukvalnodotaćinikada nene mogumogu dada shvatimshvatim kakokako bilobilo koko nene možemože pušitimože uskratitiuskratiti čovekučoveku najboljinajbolji deodeo njegovognjegovog životasa dobromdobrom cigaromcigarom uu njegovimnjegovim ustimačovek jeje savršenosavršeno siguransiguran ii ništaništa gaga bukvalnobukvalno nene možemože dotaćinikada ne mogune mogu damogu da shvatimda shvatim kakoshvatim kako bilokako bilo kobilo ko neko ne možene može pušitimože uskratiti čovekuuskratiti čoveku najboljičoveku najbolji deonajbolji deo njegovogdeo njegovog životasa dobrom cigaromdobrom cigarom ucigarom u njegovimu njegovim ustimačovek je savršenoje savršeno siguransavršeno siguran isiguran i ništai ništa ganišta ga bukvalnoga bukvalno nebukvalno ne možene može dotaći

Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom