Nikada nećeš izgubiti pravi put, budeš li delovao prema osećaju i savesti.


nikada-nee-izgubiti-pravi-put-bude-li-delovao-prema-oseaju-i-savesti
getenikadanećeizgubitipraviputbudelidelovaopremaosećajusavestinikada nećešnećeš izgubitiizgubiti pravipravi putbudeš lili delovaodelovao premaprema osećajuosećaju ii savestinikada nećeš izgubitinećeš izgubiti praviizgubiti pravi putbudeš li delovaoli delovao premadelovao prema osećajuprema osećaju iosećaju i savestinikada nećeš izgubiti pravinećeš izgubiti pravi putbudeš li delovao premali delovao prema osećajudelovao prema osećaju iprema osećaju i savestinikada nećeš izgubiti pravi putbudeš li delovao prema osećajuli delovao prema osećaju idelovao prema osećaju i savesti

Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje
Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...
mama-osoba-koja-me-u-ivotu-prati-odluila-se-meni-ivot-ona-dati-za-moju-sreu-svakome-naput-stati-uvjek-na-pravi-put-slati-ovo-iz-srca-to-shvati
Nikada nećeš naći onog pravog ako nikada ne zaboraviš pogrešnog ;)
nikada-nee-nai-onog-pravog-ako-nikada-ne-zaboravi-pogrenog