Nikada nemoj da dozvoliš da ti novac, problemi i vreme diktiraju način na koji ćeš da voliš.


nikada-nemoj-da-dozvoli-da-ti-novac-problemi-i-vreme-diktiraju-nain-na-koji-e-da-voli
nikadanemojdadozvolitinovacproblemivremediktirajunačinnakojićevolinikada nemojnemoj dada dozvolišdozvoliš dada titi novacproblemi ii vremevreme diktirajudiktiraju načinnačin nana kojikoji ćešćeš dada volišnikada nemoj danemoj da dozvolišda dozvoliš dadozvoliš da tida ti novacproblemi i vremei vreme diktirajuvreme diktiraju načindiktiraju način nanačin na kojina koji ćeškoji ćeš daćeš da volišnikada nemoj da dozvolišnemoj da dozvoliš dada dozvoliš da tidozvoliš da ti novacproblemi i vreme diktirajui vreme diktiraju načinvreme diktiraju način nadiktiraju način na kojinačin na koji ćešna koji ćeš dakoji ćeš da volišnikada nemoj da dozvoliš danemoj da dozvoliš da tida dozvoliš da ti novacproblemi i vreme diktiraju načini vreme diktiraju način navreme diktiraju način na kojidiktiraju način na koji ćešnačin na koji ćeš dana koji ćeš da voliš

Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...Nikada nemoj odrasti,to je zamkaNikada ne idi na putovanje sa nekim koga ne voliš.Nikada ne idi na putovanje sa nekime koga ne voliš.Nikada ne idi na putovanje ni sa kime koga ne voliš.