Nikada nikoga nisam čuo da je dok je bio dete rekao da želi odrasti i postati kritičar.


nikada-nikoga-nisam-uo-da-dok-bio-dete-rekao-da-eli-odrasti-i-postati-kritiar
ričard prajornikadanikoganisamčuodadokbiodeterekaoželiodrastipostatikritičarnikada nikoganikoga nisamnisam čuočuo dada jeje dokdok jeje biobio detedete rekaorekao dada želiželi odrastiodrasti ii postatipostati kritičarnikada nikoga nisamnikoga nisam čuonisam čuo dačuo da jeda je dokje dok jedok je bioje bio detebio dete rekaodete rekao darekao da želida želi odrastiželi odrasti iodrasti i postatii postati kritičarnikada nikoga nisam čuonikoga nisam čuo danisam čuo da ječuo da je dokda je dok jeje dok je biodok je bio deteje bio dete rekaobio dete rekao dadete rekao da želirekao da želi odrastida želi odrasti iželi odrasti i postatiodrasti i postati kritičarnikada nikoga nisam čuo danikoga nisam čuo da jenisam čuo da je dokčuo da je dok jeda je dok je bioje dok je bio detedok je bio dete rekaoje bio dete rekao dabio dete rekao da želidete rekao da želi odrastirekao da želi odrasti ida želi odrasti i postatiželi odrasti i postati kritičar

Nikada nemoj odrasti,to je zamkaModerni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci.Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega.Nikada nisam sreo čoveka koji je tolika neznalica, a da nisam mogao nešto naučiti od njega.