Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.


nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
herman hesenikadanisamživiobezvjerenebihnitidananjemogaoalisamcijelisvojživotmogaocrkvenikada nisamnisam živioživio bezbez vjerevjere ii nene bihbih nitiniti danadana bezbez njenje mogaoali samsam cijelicijeli svojsvoj životživot mogaomogao bezbez crkvenikada nisam živionisam živio bezživio bez vjerebez vjere ivjere i nei ne bihne bih nitibih niti dananiti dana bezdana bez njebez nje mogaoali sam cijelisam cijeli svojcijeli svoj životsvoj život mogaoživot mogao bezmogao bez crkvenikada nisam živio beznisam živio bez vjereživio bez vjere ibez vjere i nevjere i ne bihi ne bih nitine bih niti danabih niti dana bezniti dana bez njedana bez nje mogaoali sam cijeli svojsam cijeli svoj životcijeli svoj život mogaosvoj život mogao bezživot mogao bez crkvenikada nisam živio bez vjerenisam živio bez vjere iživio bez vjere i nebez vjere i ne bihvjere i ne bih nitii ne bih niti danane bih niti dana bezbih niti dana bez njeniti dana bez nje mogaoali sam cijeli svoj životsam cijeli svoj život mogaocijeli svoj život mogao bezsvoj život mogao bez crkve

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.