Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.


nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
herman hesenikadanisamživiobezvjerenebihnitidananjemogaoalisamcijelisvojživotmogaocrkvenikada nisamnisam živioživio bezbez vjerevjere ii nene bihbih nitiniti danadana bezbez njenje mogaoali samsam cijelicijeli svojsvoj životživot mogaomogao bezbez crkvenikada nisam živionisam živio bezživio bez vjerebez vjere ivjere i nei ne bihne bih nitibih niti dananiti dana bezdana bez njebez nje mogaoali sam cijelisam cijeli svojcijeli svoj životsvoj život mogaoživot mogao bezmogao bez crkvenikada nisam živio beznisam živio bez vjereživio bez vjere ibez vjere i nevjere i ne bihi ne bih nitine bih niti danabih niti dana bezniti dana bez njedana bez nje mogaoali sam cijeli svojsam cijeli svoj životcijeli svoj život mogaosvoj život mogao bezživot mogao bez crkvenikada nisam živio bez vjerenisam živio bez vjere iživio bez vjere i nebez vjere i ne bihvjere i ne bih nitii ne bih niti danane bih niti dana bezbih niti dana bez njeniti dana bez nje mogaoali sam cijeli svoj životsam cijeli svoj život mogaocijeli svoj život mogao bezsvoj život mogao bez crkve

Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika. -Stiven King
ivot-bez-knjiga-edan-ivot-a-ivot-bez-poezije-kao-ivot-bez-slika
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie