Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.


nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
nikadanitaružnotebinećerećionajkoboljiodtebeuveksamogorinezaboravitonikada ništaništa ružnoružno oo tebitebi nećeneće rećireći onajonaj koko jeje boljibolji odod tebeuvek samosamo gorine zaboravinikada ništa ružnoništa ružno oružno o tebio tebi nećetebi neće rećineće reći onajreći onaj koonaj ko jeko je boljije bolji odbolji od tebeuvek samo gorinikada ništa ružno oništa ružno o tebiružno o tebi nećeo tebi neće rećitebi neće reći onajneće reći onaj koreći onaj ko jeonaj ko je boljiko je bolji odje bolji od tebenikada ništa ružno o tebiništa ružno o tebi nećeružno o tebi neće rećio tebi neće reći onajtebi neće reći onaj koneće reći onaj ko jereći onaj ko je boljionaj ko je bolji odko je bolji od tebe

Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.Čovek želi od svakoga da je bolji,a od sina da je gori.Ne zaboravi da je svetac grešnik koji se trudi da postane bolji.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.