Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.


nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
nikadanitaružnotebinećerećionajkoboljiodtebeuveksamogorinezaboravitonikada ništaništa ružnoružno oo tebitebi nećeneće rećireći onajonaj koko jeje boljibolji odod tebeuvek samosamo gorine zaboravinikada ništa ružnoništa ružno oružno o tebio tebi nećetebi neće rećineće reći onajreći onaj koonaj ko jeko je boljije bolji odbolji od tebeuvek samo gorinikada ništa ružno oništa ružno o tebiružno o tebi nećeo tebi neće rećitebi neće reći onajneće reći onaj koreći onaj ko jeonaj ko je boljiko je bolji odje bolji od tebenikada ništa ružno o tebiništa ružno o tebi nećeružno o tebi neće rećio tebi neće reći onajtebi neće reći onaj koneće reći onaj ko jereći onaj ko je boljionaj ko je bolji odko je bolji od tebe

Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.
nikad-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-to-znai-da-uvijek-o-tebi-priaju-gori-od-tebe-ne-zaboravi-to
Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji. -Majka Tereza
ne-dopusti-da-se-neko-tebi-priblii-ako-nee-otii-od-tebe-bolji-i-zadovoljniji
Ne zaboravi da je svetac grešnik koji se trudi da postane bolji. -Nelson Mandela
ne-zaboravi-da-svetac-grenik-koji-se-trudi-da-postane-bolji