Nikada ti neće trebati argument protiv upotrebe nasilja – uvijek će ti trebati argument za njegovu upotrebu.


nikada-ti-nee-trebati-argument-protiv-upotrebe-nasilja-uvijek-e-ti-trebati-argument-za-njegovu-upotrebu
noam Čomskinikadatinećetrebatiargumentprotivupotrebenasiljauvijekćezanjegovuupotrebunikada titi nećeneće trebatitrebati argumentargument protivprotiv upotrebeupotrebe nasiljanasilja –– uvijekuvijek ćeće titi trebatitrebati argumentargument zaza njegovunjegovu upotrebunikada ti nećeti neće trebatineće trebati argumenttrebati argument protivargument protiv upotrebeprotiv upotrebe nasiljaupotrebe nasilja –nasilja – uvijek– uvijek ćeuvijek će tiće ti trebatiti trebati argumenttrebati argument zaargument za njegovuza njegovu upotrebunikada ti neće trebatiti neće trebati argumentneće trebati argument protivtrebati argument protiv upotrebeargument protiv upotrebe nasiljaprotiv upotrebe nasilja –upotrebe nasilja – uvijeknasilja – uvijek će– uvijek će tiuvijek će ti trebatiće ti trebati argumentti trebati argument zatrebati argument za njegovuargument za njegovu upotrebunikada ti neće trebati argumentti neće trebati argument protivneće trebati argument protiv upotrebetrebati argument protiv upotrebe nasiljaargument protiv upotrebe nasilja –protiv upotrebe nasilja – uvijekupotrebe nasilja – uvijek ćenasilja – uvijek će ti– uvijek će ti trebatiuvijek će ti trebati argumentće ti trebati argument zati trebati argument za njegovutrebati argument za njegovu upotrebu

Nikada vam ne treba argument protiv korišćenja nasilja, već vam treba argument za njeno korišćenje. -Noam Čomski
nikada-vam-ne-treba-argument-protiv-korienja-nasilja-ve-vam-treba-argument-za-njeno-korienje
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumjeti
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti
Tišina je argument koji se iskazuje drugim sredstvima. -Če Gevara
tiina-argument-koji-se-iskazuje-drugim-sredstvima
Štedljivost je kada spremiš danas ono što ćeš trebati sutra. -Ezop
tedljivost-kada-spremi-danas-ono-to-e-trebati-sutra
Protiv smišljenog nasilja se mora boriti jače nego protiv vatre. -Heraklit
protiv-smiljenog-nasilja-se-mora-boriti-jae-nego-protiv-vatre