Niko me nema pravo učiti kako cu biti sretan.


niko-me-nema-pravo-uiti-kako-cu-biti-sretan
imanuel kantnikomenemapravoučitikakocubitisretanniko meme nemanema pravopravo učitiučiti kakokako cucu bitibiti sretanniko me nemame nema pravonema pravo učitipravo učiti kakoučiti kako cukako cu biticu biti sretanniko me nema pravome nema pravo učitinema pravo učiti kakopravo učiti kako cuučiti kako cu bitikako cu biti sretanniko me nema pravo učitime nema pravo učiti kakonema pravo učiti kako cupravo učiti kako cu bitiučiti kako cu biti sretan

Zar nije veliko zadovoljstvo učiti i ponovo učiti? -Konfučije
zar-nije-veliko-zadovoljstvo-uiti-i-ponovo-uiti
Niko ne može imati dva lica. Jedno za sebe, drugo za druge, a da se na kraju ne upita: Koje je pravo?
niko-ne-moe-imati-dva-lica-jedno-za-sebe-drugo-za-druge-a-da-se-na-kraju-ne-upita-koje-pravo