Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.


niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
merilin monronikominikadanijerekaodasamlepadokbiladevojčicasvimdevojčicamatrebarećilepečakakonisuniko mimi nikadanikada nijenije rekaorekao dada samsam lepalepa dokdok samsam bilabila devojčicasvim devojčicamadevojčicama trebatreba rećireći dada sisi lepečak ii akoako nisuniko mi nikadami nikada nijenikada nije rekaonije rekao darekao da samda sam lepasam lepa doklepa dok samdok sam bilasam bila devojčicasvim devojčicama trebadevojčicama treba rećitreba reći dareći da sida si lepečak i akoi ako nisuniko mi nikada nijemi nikada nije rekaonikada nije rekao danije rekao da samrekao da sam lepada sam lepa doksam lepa dok samlepa dok sam biladok sam bila devojčicasvim devojčicama treba rećidevojčicama treba reći datreba reći da sireći da si lepečak i ako nisuniko mi nikada nije rekaomi nikada nije rekao danikada nije rekao da samnije rekao da sam leparekao da sam lepa dokda sam lepa dok samsam lepa dok sam bilalepa dok sam bila devojčicasvim devojčicama treba reći dadevojčicama treba reći da sitreba reći da si lepe

Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Ja sam najveći; to sam rekao čak i pre nego sam to i postao.A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije tražila da se menjam, a promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti.