Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.


niko-ne-eli-da-umre-ak-i-oni-koji-ele-u-raj-ne-ele-da-umru-da-bi-otili-tamo-a-ipak-smrt-destinacija-na-koju-emo-svi-otii-niko-ne-moe-pobei-i-tako
stiv džobsnikoneželidaumreČakonikojiželerajumrubiotilitamoipaksmrtdestinacijanakojućemosviotićimožepobećitakotrebabudezatotoverovatnonajboljiizumživotaniko nene želiželi dada umreČak ii onioni kojikoji želežele uu rajraj nene želežele dada umruumru dada bibi otišliotišli tamosmrt jeje destinacijadestinacija nana kojukoju ćemoćemo svisvi otićiniko nene možemože pobećii takotako trebatreba dada budezato štošto jeje smrtsmrt verovatnoverovatno najboljinajbolji izumizum životaniko ne želine želi daželi da umreČak i onii oni kojioni koji želekoji žele užele u raju raj neraj ne želene žele dažele da umruda umru daumru da bida bi otišlibi otišli tamosmrt je destinacijaje destinacija nadestinacija na kojuna koju ćemokoju ćemo svićemo svi otićiniko ne možene može pobećii tako trebatako treba datreba da budezato što ješto je smrtje smrt verovatnosmrt verovatno najboljiverovatno najbolji izumnajbolji izum života

Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre. -Duško Radović
kada-bismo-znali-dokle-emo-iveti-drukije-bismo-i-iveli-i-radili-niko-ne-eli-da-bude-naivan-i-glup-i-da-mu-se-svi-smeju-kad-umre
Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac. -Abraham Linkoln
svi-ele-da-ive-dugo-ali-niko-ne-eli-da-bude-starac
Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt. -Buda
nesigurna-i-nepoznata-ina-ivota-onih-koji-su-podlo-smrti-ivot-teak-i-kratak-bremenit-patnjom-ne-postoji-nain-da-oni-koji-su-roeni-izbegnu-smrt
Niko nije tako slijep kao oni koji neće da vide. -Jonathan Swift
niko-nije-tako-slijep-kao-oni-koji-nee-da-vide