Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena.


niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
ezopnikonetrebamislitidatokomživotasveuvekićilakojersudbinapromenljivanakondugograzdobljazatijaneizbežandolazakružnogvremenaniko nene trebatreba mislitimisliti dada tokomtokom životaživota svesve uvekuvek trebatreba ićiići lakojer sudbinasudbina jeje promenljivapromenljiva ii nakonnakon dugogdugog razdobljarazdoblja zatišjazatišja neizbežanneizbežan jeje dolazakdolazak ružnogružnog vremenaniko ne trebane treba mislititreba misliti damisliti da tokomda tokom životatokom života sveživota sve uveksve uvek trebauvek treba ićitreba ići lakojer sudbina jesudbina je promenljivaje promenljiva ipromenljiva i nakoni nakon dugognakon dugog razdobljadugog razdoblja zatišjarazdoblja zatišja neizbežanzatišja neizbežan jeneizbežan je dolazakje dolazak ružnogdolazak ružnog vremena

Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti. -Galileo Galilej
sve-istine-su-lako-shvatljive-nakon-to-budu-otkrivene-klju-u-tome-da-ih-treba-otkriti
Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći. -Josip Broz Tito
ne-treba-uvek-gledati-samo-masu-ve-treba-videti-svakog-pojedinca-treba-videti-osetiti-razumeti-tekoe-s-kojima-se-pojedinac-bori-treba-nastojati-da-mu
Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja. -Rej Bredberi
mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg, treba se stideti samo besposlenog života. -Lav Tolstoj
ne-treba-se-stideti-nikakvog-posla-pa-najodvratnijeg-treba-se-stideti-samo-besposlenog-ivota