Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima.


niko-ne-veruje-lepim-enama-suvie-su-lepe-da-bi-bile-verne-takav-sluaj-i-pametnim-mukarcima
duško radovićnikoneverujelepimženamasuviesulepedabibilevernetakavslučajpametnimmukarcimaniko nene verujeveruje lepimlepim ženamasuviše susu lepelepe dada bibi bilebile vernetakav jeje slučajslučaj isa pametnimpametnim muškarcimaniko ne verujene veruje lepimveruje lepim ženamasuviše su lepesu lepe dalepe da bida bi bilebi bile vernetakav je slučajje slučaj islučaj i sai sa pametnimsa pametnim muškarcimaniko ne veruje lepimne veruje lepim ženamasuviše su lepe dasu lepe da bilepe da bi bileda bi bile vernetakav je slučaj ije slučaj i saslučaj i sa pametnimi sa pametnim muškarcimaniko ne veruje lepim ženamasuviše su lepe da bisu lepe da bi bilelepe da bi bile vernetakav je slučaj i saje slučaj i sa pametnimslučaj i sa pametnim muškarcima

Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su verne, izgledaju tako iskreno nesrećne. -Oskar Vajld
vernost-apsolutno-postoji-to-se-najbolje-vidi-po-onim-enama-koje-su-verne-izgledaju-tako-iskreno-nesrene
Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem. -Karlo V
govorim-panski-bogom-italijanski-enama-francuski-mukarcima-i-nemaki-mojim-konjem
Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim. -Duško Radović
ene-nisu-postigle-nekada-su-bile-neravnopravne-pravim-mukarcima-a-sada-su-ravnopravne-nikakvim
U Britaniji, devojke ili su pametne ili lepe. U Americi to nije slučaj. One su oboje. -Džon Kliz
u-britaniji-devojke-ili-su-pametne-ili-lepe-u-americi-to-nije-sluaj-one-su-oboje