Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.


niko-nije-hteo-da-me-slua-i-to-me-muilo-sad-kad-sam-zaao-u-godine-svi-trae-od-mene-da-im-govorim-o-sebi-a-ja-ne-mogu-rei-da-kaem-i-to-me-mui
ivo andrićnikonijehteodamesluatomučilosadkadsamzaaogodinesvitražeodmeneimgovorimsebijanemogurečikažemmučiniko nijenije hteohteo dada meme slušame jeje mučilokad samsam zašaozašao uu godinesvi tražetraže odod menemene dada imim govorimgovorim oo sebija nene mogumogu rečireči dada kažemme mučiniko nije hteonije hteo dahteo da meda me slušai to meme je mučilokad sam zašaosam zašao uzašao u godinesvi traže odtraže od meneod mene damene da imda im govorimim govorim ogovorim o sebia ja neja ne mogune mogu rečimogu reči dareči da kažemi to me

Ali i kad ćutim ja govorim u sebi, a ono što kažem glasno samo je krnjatak od toga. -Matija Bećković
ali-i-kad-utim-ja-govorim-u-sebi-a-ono-to-kaem-glasno-samo-krnjatak-od-toga
Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi. -Đorđe Balašević
ne-mogu-biti-za-nju-a-uvek-u-oekivati-da-on-bude-za-mene-ne-mogu-kad-joj-bude-najtee-doi-i-zagrliti-mada-znam-da-ona-mene-bi
Niko nije mlad posle 40. godine, ali neodoljivi možemo biti bilo kada. -Koko Šanel
niko-nije-mlad-posle-40-godine-ali-neodoljivi-moemo-biti-bilo-kada