Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.


niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
zoran Đinđićnikonijetakodobarkakobimogaodabudeakosejopotrudiniko nijenije takotako dobardobar kakokako bibi mogaomogao dada budebude akoako sese jošjoš potrudiniko nije takonije tako dobartako dobar kakodobar kako bikako bi mogaobi mogao damogao da budeda bude akobude ako seako se jošse još potrudiniko nije tako dobarnije tako dobar kakotako dobar kako bidobar kako bi mogaokako bi mogao dabi mogao da budemogao da bude akoda bude ako sebude ako se jošako se još potrudiniko nije tako dobar kakonije tako dobar kako bitako dobar kako bi mogaodobar kako bi mogao dakako bi mogao da budebi mogao da bude akomogao da bude ako seda bude ako se jošbude ako se još potrudi

Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima
Treba tako živjeti kako bi mogao samog sebe poštovati. -Maksim Gorki
treba-tako-ivjeti-kako-bi-mogao-samog-sebe-potovati
Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar. -Danske poslovice
ni-jedan-otac-nije-toliko-zao-da-ne-bi-eleo-da-mu-sin-bude-dobar