Niko nije uspio da pobjegne od svog srca. Zato je bolje slušati šta govori kako nikada ne bi došlo do udarca koji ne očekuješ.


niko-nije-uspio-da-pobjegne-od-svog-srca-zato-bolje-sluati-govori-kako-nikada-ne-bi-dolo-do-udarca-koji-ne-oekuje
paulo koeljonikonijeuspiodapobjegneodsvogsrcazatoboljesluatitagovorikakonikadanebidolodoudarcakojiočekujeniko nijenije uspiouspio dada pobjegnepobjegne odod svogsvog srcazato jeje boljebolje slušatislušati štašta govorigovori kakokako nikadanikada nene bibi došlodošlo dodo udarcaudarca kojikoji nene očekuješniko nije uspionije uspio dauspio da pobjegneda pobjegne odpobjegne od svogod svog srcazato je boljeje bolje slušatibolje slušati štaslušati šta govorišta govori kakogovori kako nikadakako nikada nenikada ne bine bi došlobi došlo dodošlo do udarcado udarca kojiudarca koji nekoji ne očekuješniko nije uspio danije uspio da pobjegneuspio da pobjegne odda pobjegne od svogpobjegne od svog srcazato je bolje slušatije bolje slušati štabolje slušati šta govorislušati šta govori kakošta govori kako nikadagovori kako nikada nekako nikada ne binikada ne bi došlone bi došlo dobi došlo do udarcadošlo do udarca kojido udarca koji neudarca koji ne očekuješniko nije uspio da pobjegnenije uspio da pobjegne oduspio da pobjegne od svogda pobjegne od svog srcazato je bolje slušati štaje bolje slušati šta govoribolje slušati šta govori kakoslušati šta govori kako nikadašta govori kako nikada negovori kako nikada ne bikako nikada ne bi došlonikada ne bi došlo done bi došlo do udarcabi došlo do udarca kojidošlo do udarca koji nedo udarca koji ne očekuješ

Svaki čovekov dan je mračna noć. Niko ne zna šta ga čeka sledećeg trenutka i uprkos tome svi idu napred. Zato što imaju poverenja. Zato što Veruju. -Paulo Koeljo
svaki-ovekov-dan-mrana-no-niko-ne-zna-ga-eka-sledeeg-trenutka-i-uprkos-tome-svi-idu-napred-zato-to-imaju-poverenja-zato-to-veruju
Bilo ko koji govori laž nije čista srca, i ne može napraviti dobru supu. -Ludvig van Betoven
bilo-ko-koji-govori-nije-ista-srca-i-ne-moe-napraviti-dobru-supu
Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se. -Karl Gustav Jung
tvoja-vizija-e-postati-jasna-tek-kada-pogleda-u-svoje-srce-ko-gleda-izvan-svog-srca-sanja-ko-gleda-unutar-svog-srca-budi-se