Niko se ne diže tako visoko kao onaj koji zna kuda ide.


niko-se-ne-die-tako-visoko-kao-onaj-koji-zna-kuda-ide
stendalnikosenedižetakovisokokaoonajkojiznakudaideniko sese nene dižediže takotako visokovisoko kaokao onajonaj kojikoji znazna kudakuda ideniko se nese ne dižene diže takodiže tako visokotako visoko kaovisoko kao onajkao onaj kojionaj koji znakoji zna kudazna kuda ideniko se ne dižese ne diže takone diže tako visokodiže tako visoko kaotako visoko kao onajvisoko kao onaj kojikao onaj koji znaonaj koji zna kudakoji zna kuda ideniko se ne diže takose ne diže tako visokone diže tako visoko kaodiže tako visoko kao onajtako visoko kao onaj kojivisoko kao onaj koji znakao onaj koji zna kudaonaj koji zna kuda ide

Niko ne uspeva tako brzo kao onaj koji se koristi tuđom greškom. -Fransis Bejkon
niko-ne-uspeva-tako-brzo-kao-onaj-koji-se-koristi-om-grekom
Niko nije tako slijep kao oni koji neće da vide. -Jonathan Swift
niko-nije-tako-slijep-kao-oni-koji-nee-da-vide
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije