Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.


niko-te-ne-moe-spasiti-osim-tebe-i-bie-dovoljno-lako-da-ne-upije-tako-lako-ali-nemoj-nemoj-nemoj-samo-ih-sluaj-zar-bi-i-ti-to-da-bude-bezlian-bezduan
Čarls bukovskinikotenemožespasitiosimtebebićedovoljnolakodaupijetakolakoalinemojnemojsamoihsluajzarbititobudebezličanbezduanbezosjećajanstvorzardoživismrtpresmrtitebevrednospasaakoitapobedeondaovoniko tete nene možemože spasitispasiti osimosim tebei bićebiće dovoljnodovoljno lakolako dada nene upiještako lakoali nemojsamo ihih slušajzar bibi ii tizar bibi dada doživišdoživiš smrtsmrt preniko tete nene možemože spasitispasiti osimosim tebeti sisi bićebiće vrednovredno spasaako jeje ištaišta vrednovredno pobedepobede ondaonda jeniko te nete ne možene može spasitimože spasiti osimspasiti osim tebei biće dovoljnobiće dovoljno lakodovoljno lako dalako da neda ne upiješsamo ih slušajzar bi ibi i titi to dazar bi dabi da doživišda doživiš smrtdoživiš smrt preniko te nete ne možene može spasitimože spasiti osimspasiti osim tebea ti siti si bićesi biće vrednobiće vredno spasaako je ištaje išta vrednoišta vredno pobedevredno pobede ondapobede onda jeje to ovo

Ako budeš dovoljno jak, nemoj se uopšte stideti izigravati slabića, to će naterati tvog neprijatelja da izgubi opreznost i napadne pre vremena. -Paulo Koeljo
ako-bude-dovoljno-jak-nemoj-se-uopte-stideti-izigravati-slabia-to-e-naterati-tvog-neprijatelja-da-izgubi-opreznost-i-napadne-pre-vremena
Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti. -Đorđe Balašević
ume-ivot-da-bude-lep-da-smo-zdravi-i-da-nama-ljubavi-nema-se-kad-za-aliti-nemoj-se-sad-uspaliti-ej-moja-ti-nemoj-da-ti-moram-faliti
Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...
tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj