Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš a da ipak nastaviš dalje.


niko-ti-ja-ne-moemo-da-udarimo-tako-jako-kao-to-to-moe-ivot-ali-nije-stvar-u-tome-koliko-jako-ume-da-udari-stvar-u-tome-koliko-udaraca-moe-da
silvester stalonenikotijanemožemodaudarimotakojakokaototomožeživotalinijestvartomekolikoumeudaristvarudaracamožepodneseipaknastavidaljeni titi nini jaja nene možemomožemo dada udarimoudarimo takotako jakojako kaokao štomože životali nijenije stvarstvar uu tometome kolikokoliko jakojako umešumeš dada udarišstvar jeu tometome kolikokoliko udaracaudaraca možešmožeš dada podnesešda ipakipak nastavišnastaviš daljeni ti niti ni jani ja neja ne možemone možemo damožemo da udarimoda udarimo takoudarimo tako jakotako jako kaojako kao štošto to možeali nije stvarnije stvar ustvar u tomeu tome kolikotome koliko jakokoliko jako umešjako umeš daumeš da udarišstvar je uje u tomeu tome kolikotome koliko udaracakoliko udaraca možešudaraca možeš damožeš da podnesešpodneseš a daa da ipakda ipak nastavišipak nastaviš dalje

Jedina stvar koja može pokvariti dan su ljudi. Ljudi su uvek bili ograničenje sreće osim jako malog broja koji su dobri kao samo proleće. -Ernest Hemingvej
jedina-stvar-koja-moe-pokvariti-dan-su-ljudi-ljudi-su-uvek-bili-ogranienje-sree-osim-jako-malog-broja-koji-su-dobri-kao-samo-prolee
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo