Nikome nisam ništa opraštao samo ne bih li sebe opravdao.


nikome-nisam-opratao-samo-ne-bih-li-sebe-opravdao
matija bećkovićnikomenisamnitaoprataosamonebihlisebeopravdaonikome nisamnisam ništaništa opraštaoopraštao samosamo nene bihbih lili sebesebe opravdaonikome nisam ništanisam ništa opraštaoništa opraštao samoopraštao samo nesamo ne bihne bih libih li sebeli sebe opravdaonikome nisam ništa opraštaonisam ništa opraštao samoništa opraštao samo neopraštao samo ne bihsamo ne bih line bih li sebebih li sebe opravdaonikome nisam ništa opraštao samonisam ništa opraštao samo neništa opraštao samo ne bihopraštao samo ne bih lisamo ne bih li sebene bih li sebe opravdao

Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)
da-mogu-biti-njeeen-jo-samo-jedan-tren-na-sve-bih-pristao-nikog-u-ivotu-nisam-tako-volio
O kad bih mogla samo jednom ja nekuda iza bregova pobeći od sebe. -Desanka Maksimović
o-kad-bih-mogla-samo-jednom-ja-nekuda-iza-bregova-pobei-od-sebe
Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-upoznao-oveka-toliko-neukog-da-nisam-mogao-nauiti-od-njega