Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte.


nisam-ja-toliko-glup-da-bih-tao-znam-da-neto-to-nas-zavodi-u-stranu-isto-kao-istina-mi-istinu-govorimo-samo-kada-nemamo-te
duško ttrifunovićnisamjatolikoglupdabihmataoznammatanetotonaszavodistranuistokaoistinamiistinugovorimosamokadanemamomatenisam jaja tolikotoliko glupglup dada bihbih maštaoznam dada jeje maštamašta neštonešto štošto nasnas zavodizavodi uu stranustranu istoisto kaokao istinami istinuistinu govorimogovorimo samosamo kadakada nemamonemamo maštenisam ja tolikoja toliko gluptoliko glup daglup da bihda bih maštaoznam da jeda je maštaje mašta neštomašta nešto štonešto što nasšto nas zavodinas zavodi uzavodi u stranuu stranu istostranu isto kaoisto kao istinami istinu govorimoistinu govorimo samogovorimo samo kadasamo kada nemamokada nemamo maštenisam ja toliko glupja toliko glup datoliko glup da bihglup da bih maštaoznam da je maštada je mašta neštoje mašta nešto štomašta nešto što nasnešto što nas zavodišto nas zavodi unas zavodi u stranuzavodi u stranu istou stranu isto kaostranu isto kao istinami istinu govorimo samoistinu govorimo samo kadagovorimo samo kada nemamosamo kada nemamo maštenisam ja toliko glup daja toliko glup da bihtoliko glup da bih maštaoznam da je mašta neštoda je mašta nešto štoje mašta nešto što nasmašta nešto što nas zavodinešto što nas zavodi ušto nas zavodi u stranunas zavodi u stranu istozavodi u stranu isto kaou stranu isto kao istinami istinu govorimo samo kadaistinu govorimo samo kada nemamogovorimo samo kada nemamo mašte

Nisam toliko lud da bih znao sve. -Denis Diderot
nisam-toliko-lud-da-bih-znao-sve
Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha. -Kineske poslovice
ne-zavodi-ovjeka-samo-ljepota-tijela-isto-tako-moe-ga-zavesti-i-ljepota-duha
Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti. -Antoan de Sent Egziperi
savrenstvo-se-ne-postie-kada-vie-nemamo-da-dodamo-ve-kada-vie-nemamo-da-oduzmemo-kada-telo-liimo-odee-do-potpune-nagosti
Nisam ljubomoran, samo mrzim kad neko dira nešto što je moje!
nisam-ljubomoran-samo-mrzim-kad-neko-dira-neto-to-moje
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da