Nisam te nikad štedeo i nisam umeo stati ni ostati. Šta će od mene postati, mali anđele moj?


nisam-te-nikad-tedeo-i-nisam-umeo-stati-ostati-e-od-mene-postati-mali-anele-moj
Đorđe balaševićnisamtenikadtedeonisamumeostatiostatiŠtaćeodmenepostatimalianđelemojnisam tete nikadnikad štedeoštedeo ii nisamnisam umeoumeo statistati nini ostatiće odod menemene postatimali anđeleanđele mojnisam te nikadte nikad štedeonikad štedeo ištedeo i nisami nisam umeonisam umeo statiumeo stati nistati ni ostatiŠta će odće od meneod mene postatimali anđele mojnisam te nikad štedeote nikad štedeo inikad štedeo i nisamštedeo i nisam umeoi nisam umeo statinisam umeo stati niumeo stati ni ostatiŠta će od meneće od mene postatinisam te nikad štedeo ite nikad štedeo i nisamnikad štedeo i nisam umeoštedeo i nisam umeo statii nisam umeo stati ninisam umeo stati ni ostatiŠta će od mene postati

Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(
nisam-htela-da-placem-ali-plakala-samnisam-htela-da-me-zaboli-ali-zabolelo-nisam-zelela-da-mi-srce-pukne-na-sitne-komade-ali-puklo
The awkward moment kad qrve pišu status: mene nećeš imat nikad znači nikad xD
the-awkward-moment-kad-qrve-piu-status-mene-nee-imat-nikad-znai-nikad-xd