Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo.


nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
matija bećkovićnisiimalatakveočiondakadsamtesreoonesuiskrslenatvomlicutekkadazavoleonisi imalaimala takvetakve očioči ondaonda kadkad samsam tete sreosreooneone susu iskrsleiskrsle nana tvomtvom liculicu tektek kadakada samsam tete zavoleonisi imala takveimala takve očitakve oči ondaoči onda kadonda kad samkad sam tesam te sreote sreoone suone su iskrslesu iskrsle naiskrsle na tvomna tvom licutvom licu teklicu tek kadatek kada samkada sam tesam te zavoleonisi imala takve očiimala takve oči ondatakve oči onda kadoči onda kad samonda kad sam tekad sam te sreosam te sreoone su iskrsleone su iskrsle nasu iskrsle na tvomiskrsle na tvom licuna tvom licu tektvom licu tek kadalicu tek kada samtek kada sam tekada sam te zavoleonisi imala takve oči ondaimala takve oči onda kadtakve oči onda kad samoči onda kad sam teonda kad sam te sreokad sam te sreoone su iskrsle naone su iskrsle na tvomsu iskrsle na tvom licuiskrsle na tvom licu tekna tvom licu tek kadatvom licu tek kada samlicu tek kada sam tetek kada sam te zavoleo

Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom.Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično.Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično.Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.