Nisu se slagali mnogo. Zapravo, svađali su se sve vreme. Izazivali jedno drugo svakog dana, ali uprkos njihovim razlikama, imali su jednu zajedničku osobinu & ...


nisu-se-slagali-mnogo-zapravo-svaali-su-se-sve-vreme-izazivali-jedno-drugo-svakog-dana-ali-uprkos-njihovim-razlikama-imali-su-jednu-zajedniku-osobinu
nisuseslagalimnogozapravosvađalisusvevremeizazivalijednodrugosvakogdanaaliuprkosnjihovimrazlikamaimalijednuzajedničkuosobinunisu sese slagalislagali mnogosvađali susu sese svesve vremeizazivali jednojedno drugodrugo svakogsvakog danaali uprkosuprkos njihovimnjihovim razlikamaimali susu jednujednu zajedničkuzajedničku osobinuosobinu &nisu se slagalise slagali mnogosvađali su sesu se svese sve vremeizazivali jedno drugojedno drugo svakogdrugo svakog danaali uprkos njihovimuprkos njihovim razlikamaimali su jednusu jednu zajedničkujednu zajedničku osobinuzajedničku osobinu &osobinu &

Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene. -Đakomo Kazanova
najvea-greka-svakog-mukarca-ako-se-zaljubi-u-jednu-enu-zaljubiti-se-smije-ali-samo-u-sve-ene
Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…
moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo
Ja svakog dana vršim kriminal – ubijam vreme! ;)
ja-svakog-dana-vrim-kriminal-ubijam-vreme
Sve dobre knjige imaju jednu zajedničku stvar – realnije su nego da su se zaista i desile u stvarnosti. -Ernest Hemingvej
sve-dobre-knjige-imaju-jednu-zajedniku-stvar-realnije-su-nego-da-su-se-zaista-i-desile-u-stvarnosti