Nit gudi, nit gudila traži.


nit-gudi-nit-gudila-trai
hrvatske poslovicenitgudinitgudilatražinit gudinit gudilagudila tražinit gudila traži

Nit mi je rod nit pomozi bog.Nit budi med , da te jedu, nit jed da te predu.Ubica se neće moći nitKo istinu gudi, gudalom ga po prstima biju.Onaj ko traži – ne pronađe, ali onaj ko ne traži – biće pronađen.Koji istinu gudi, s gudalom ga po perstih biju.