Ništavilo, šta bi bilo da te nije? Da odjednom nekud nestaneš iz svega, bi li tek onda bio bez ičega?


nitavilo-bi-bilo-da-te-nije-da-odjednom-nekud-nestane-iz-svega-bi-li-tek-onda-bio-bez-iega
matija bećkovićnitavilotabibilodatenijedaodjednomnekudnestaneizsvegalitekondabiobezičegašta bibi bilobilo dada tete nijeda odjednomodjednom nekudnekud nestanešnestaneš iziz svegabi lili tektek ondaonda biobio bezbez ičegašta bi bilobi bilo dabilo da teda te nijeda odjednom nekudodjednom nekud nestanešnekud nestaneš iznestaneš iz svegabi li tekli tek ondatek onda bioonda bio bezbio bez ičegašta bi bilo dabi bilo da tebilo da te nijeda odjednom nekud nestanešodjednom nekud nestaneš iznekud nestaneš iz svegabi li tek ondali tek onda biotek onda bio bezonda bio bez ičegašta bi bilo da tebi bilo da te nijeda odjednom nekud nestaneš izodjednom nekud nestaneš iz svegabi li tek onda bioli tek onda bio beztek onda bio bez ičega

Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.Kad čovek izadje iz kuće, tek onda sazna šta je u njoj ostavio.