Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava.


niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava
epikurnitijednozadovoljstvonijezloalistvarikoječineodređenazadovoljstvanamećuneprilikemnogoputavećeodsamihzadovoljstavaniti jednojedno zadovoljstvozadovoljstvo nijenije zloali stvaristvari kojekoje činečine određenaodređena zadovoljstvazadovoljstva namećunameću neprilikeneprilike mnogomnogo putaputa većeveće odod samihsamih zadovoljstavaniti jedno zadovoljstvojedno zadovoljstvo nijezadovoljstvo nije zloali stvari kojestvari koje činekoje čine određenačine određena zadovoljstvaodređena zadovoljstva namećuzadovoljstva nameću neprilikenameću neprilike mnogoneprilike mnogo putamnogo puta većeputa veće odveće od samihod samih zadovoljstavaniti jedno zadovoljstvo nijejedno zadovoljstvo nije zloali stvari koje činestvari koje čine određenakoje čine određena zadovoljstvačine određena zadovoljstva namećuodređena zadovoljstva nameću neprilikezadovoljstva nameću neprilike mnogonameću neprilike mnogo putaneprilike mnogo puta većemnogo puta veće odputa veće od samihveće od samih zadovoljstavaniti jedno zadovoljstvo nije zloali stvari koje čine određenastvari koje čine određena zadovoljstvakoje čine određena zadovoljstva namećučine određena zadovoljstva nameću neprilikeodređena zadovoljstva nameću neprilike mnogozadovoljstva nameću neprilike mnogo putanameću neprilike mnogo puta većeneprilike mnogo puta veće odmnogo puta veće od samihputa veće od samih zadovoljstava

Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam.Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre togaKo ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti.