No, šta je tu je… Samo još jedan od onih meseci kad ti baš ne ide… Novembar je to i ranije umeo da mi priredi..


no-samo-jo-jedan-od-onih-meseci-kad-ti-ba-ne-ide-novembar-to-i-ranije-umeo-da-mi-priredi
Đorđe balaševićnotaje…samojojedanodonihmesecikadtibaneide…novembartoranijeumeodamipriredije… samosamo jošjoš jedanjedan odod onihonih mesecimeseci kadkad titi bašbaš nene ide…ide… novembarnovembar jei ranijeranije umeoumeo dada mimi priredije tu je…tu je… samoje… samo jošsamo još jedanjoš jedan odjedan od onihod onih mesecionih meseci kadmeseci kad tikad ti bašti baš nebaš ne ide…ne ide… novembaride… novembar jeje to ii ranije umeoranije umeo daumeo da mida mi priredišta je tu je…je tu je… samotu je… samo jošje… samo još jedansamo još jedan odjoš jedan od onihjedan od onih meseciod onih meseci kadonih meseci kad timeseci kad ti baškad ti baš neti baš ne ide…baš ne ide… novembarne ide… novembar jenovembar je to ije to i ranijei ranije umeo daranije umeo da miumeo da mi priredišta je tu je… samoje tu je… samo joštu je… samo još jedanje… samo još jedan odsamo još jedan od onihjoš jedan od onih mesecijedan od onih meseci kadod onih meseci kad tionih meseci kad ti bašmeseci kad ti baš nekad ti baš ne ide…ti baš ne ide… novembarbaš ne ide… novembar jeide… novembar je to inovembar je to i ranijeje to i ranije umeoi ranije umeo da miranije umeo da mi priredi

I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
ja nikada ne kasnim u skolu samo ostali dodju malo ranije,,a da krenem i ja nekada ranije bude suvisno jer je kasno da krenem ranije…. :):):):)
ja-nikada-ne-kasnim-u-skolu-samo-ostali-dodju-malo-ranijea-da-krenem-i-ja-nekada-ranije-bude-suvisno-jer-kasno-da-krenem-ranije
Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.
znate-ironino-to-jo-i-danas-kad-mi-govore-o-njemu-pridavaju-unu-neprimetnu-a-za-mene-jo-kako-razornu-zamenicu-tvoj