Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.


noge-patke-su-kratke-ali-ako-pokuamo-da-ih-produimo-patka-e-osetiti-bol-dralove-noge-su-duge-ali-ako-pokuamo-da-ih-skratimo-dral-e-oseati-bol-stoga-ne
Čuang cenogepatkesukratkealiakopokuamodaihprodužimopatkaćeosetitibolždralovenogedugeskratimoždralosećatibolstoganetrebaskraćujemoonotopoprirodidugonitiprodužavamokratkonoge patkepatke susu kratkeali akoako pokušamopokušamo dada ihih produžimoprodužimo patkapatka ćeće osetitiosetiti bolždralove nogenoge susu dugeali akoako pokušamopokušamo dada ihih skratimoždral ćeće osećatiosećati bolstoga nene trebatreba dada skraćujemoskraćujemo onoono štošto jeje popo prirodiprirodi dugoniti produžavamoprodužavamo onoono štošto jeje popo prirodiprirodi kratkonoge patke supatke su kratkeali ako pokušamoako pokušamo dapokušamo da ihda ih produžimoih produžimo patkaprodužimo patka ćepatka će osetitiće osetiti bolždralove noge sunoge su dugeali ako pokušamoako pokušamo dapokušamo da ihda ih skratimoždral će osećatiće osećati bolstoga ne trebane treba datreba da skraćujemoda skraćujemo onoskraćujemo ono štoono što ješto je poje po prirodipo prirodi dugoniti produžavamo onoprodužavamo ono štoono što ješto je poje po prirodipo prirodi kratko

Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja. -Frida Kalo
pijem-da-bih-utopila-svoju-bolali-prokleta-bol-naucila-kako-da-plivai-sada-pokuavam-doplivati-do-pristojnosti-i-dobrog-ponasanja