Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.


novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
bendžamin frenklinnovacnijenikadanikogaučiniosrećnimnitićenemanitaprirodinovcatouzrokujesrećiŠtogačovekvieimasveželinovac nijenije nikadanikada nikoganikoga učinioučinio srećnimsrećnim –– nitiniti ćenema ništaništa uu prirodiprirodi novcanovca štošto uzrokujeuzrokuje srećiŠto gaga čovekčovek viševiše imaima svesve viševiše gaga želinovac nije nikadanije nikada nikoganikada nikoga učinionikoga učinio srećnimučinio srećnim –srećnim – niti– niti ćenema ništa uništa u prirodiu prirodi novcaprirodi novca štonovca što uzrokuješto uzrokuje srećiŠto ga čovekga čovek višečovek više imaviše ima sveima sve višesve više gaviše ga želinovac nije nikada nikoganije nikada nikoga učinionikada nikoga učinio srećnimnikoga učinio srećnim –učinio srećnim – nitisrećnim – niti ćenema ništa u prirodiništa u prirodi novcau prirodi novca štoprirodi novca što uzrokujenovca što uzrokuje srećiŠto ga čovek višega čovek više imačovek više ima sveviše ima sve višeima sve više gasve više ga želinovac nije nikada nikoga učinionije nikada nikoga učinio srećnimnikada nikoga učinio srećnim –nikoga učinio srećnim – nitiučinio srećnim – niti ćenema ništa u prirodi novcaništa u prirodi novca štou prirodi novca što uzrokujeprirodi novca što uzrokuje srećiŠto ga čovek više imaga čovek više ima svečovek više ima sve viševiše ima sve više gaima sve više ga želi

Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to
Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru. -Nikolaj Velimirović
vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek