O, kako ste u zabludi da ništa bez vas nije dovoljno živo. Hajde, ugasite svecu: ono što je u mraku - i dalje traje.


o-kako-ste-u-zabludi-da-bez-vas-nije-dovoljno-ivo-hajde-ugasite-svecu-ono-to-u-mraku-i-dalje-traje
miroslav mika antićkakostezabludidanitabezvasnijedovoljnoživohajdeugasitesvecuonotomrakudaljetrajekako steste uu zabludizabludi dada ništaništa bezbez vasvas nijenije dovoljnodovoljno živougasite svecuono štošto jeu mrakumrakui daljedalje trajekako ste uste u zabludiu zabludi dazabludi da ništada ništa bezništa bez vasbez vas nijevas nije dovoljnonije dovoljno živoono što ješto je uje u mrakuu mrakui daljei dalje trajekako ste u zabludiste u zabludi dau zabludi da ništazabludi da ništa bezda ništa bez vasništa bez vas nijebez vas nije dovoljnovas nije dovoljno živoono što je ušto je u mrakuje u mrakui dalje trajekako ste u zabludi daste u zabludi da ništau zabludi da ništa bezzabludi da ništa bez vasda ništa bez vas nijeništa bez vas nije dovoljnobez vas nije dovoljno živoono što je u mrakušto je u mraku

Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju