O, kako je teško prikriti zločin na svojem licu.


o-kako-teko-prikriti-zloin-na-svojem-licu
ovidijekakotekoprikritizločinnasvojemlicukako jeje teškoteško prikritiprikriti zločinzločin nana svojemsvojem licukako je teškoje teško prikrititeško prikriti zločinprikriti zločin nazločin na svojemna svojem licukako je teško prikritije teško prikriti zločinteško prikriti zločin naprikriti zločin na svojemzločin na svojem licukako je teško prikriti zločinje teško prikriti zločin nateško prikriti zločin na svojemprikriti zločin na svojem licu

O, kako je teško prikriti zločin na svom licu. -Ovidije
o-kako-teko-prikriti-zloin-na-svom-licu
Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad