O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše.


o-moralu-znam-samo-toliko-da-moralno-ono-poslije-ega-se-dobro-osjeate-a-nemoralno-ono-poslije-ega-se-osjeate-loe
ernest hemingvejmoraluznamsamotolikodamoralnoonoposliječegasedobroosjećatenemoralnoosjećateloeo moralumoralu znamznam samosamo tolikotoliko dada jeje moralnomoralno onoono poslijeposlije čegačega sese dobrodobro osjećatenemoralno onoono poslijeposlije čegačega sese osjećateosjećate lošeo moralu znammoralu znam samoznam samo tolikosamo toliko datoliko da jeda je moralnoje moralno onomoralno ono poslijeono poslije čegaposlije čega sečega se dobrose dobro osjećatea nemoralno ononemoralno ono poslijeono poslije čegaposlije čega sečega se osjećatese osjećate lošeo moralu znam samomoralu znam samo tolikoznam samo toliko dasamo toliko da jetoliko da je moralnoda je moralno onoje moralno ono poslijemoralno ono poslije čegaono poslije čega seposlije čega se dobročega se dobro osjećatea nemoralno ono poslijenemoralno ono poslije čegaono poslije čega seposlije čega se osjećatečega se osjećate lošeo moralu znam samo tolikomoralu znam samo toliko daznam samo toliko da jesamo toliko da je moralnotoliko da je moralno onoda je moralno ono poslijeje moralno ono poslije čegamoralno ono poslije čega seono poslije čega se dobroposlije čega se dobro osjećatea nemoralno ono poslije čeganemoralno ono poslije čega seono poslije čega se osjećateposlije čega se osjećate loše

O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše. -Ernest Hemingvej
o-moralu-znam-samo-toliko-da-moralno-ono-posle-ega-se-dobro-oseate-a-nemoralno-ono-posle-ega-se-oseate-loe
Živetćemo dobro živimo li pošteno i ne činimo li ono zbog čega druge osuđujemo. -Tales
ivetemo-dobro-ivimo-li-poteno-i-ne-inimo-li-ono-zbog-ega-druge-osuujemo
U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite. -Gabrijel Garsija Markes
u-ivotu-nije-vano-ono-to-vam-se-dogodi-nego-ono-ega-se-seate-i-nain-na-koji-to-pamtite
Bori se uvek za ono do čega ti je stalo.
bori-se-uvek-za-ono-do-ega-ti-stalo
Zaljubljeni misli da se uvijek događa ono čega se boji. -Latinske poslovice
zaljubljeni-misli-da-se-uvijek-dogaa-ono-ega-se-boji