O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!


o-tri-predmeta-ne-uri-da-govori-o-bogu-dok-ne-utvrdi-veru-u-njega-o-em-grehu-dok-se-ne-seti-svoga-i-o-sutranjem-danu-dok-ne-svane
nikolaj velimirovićtripredmetanežuridagovoribogudokutvrdiverunjegatuđemgrehusesetisvogasutranjemdanusvaneo tritri predmetapredmeta nene žurižuri dada govorišo bogubogu –– dokdok nene utvrdišutvrdiš veruveru uu njegao tuđemtuđem grehugrehu –– dokdok sese nene setišsetiš svogao sutrašnjemsutrašnjem danudanu –– dokdok nene svaneo tri predmetatri predmeta nepredmeta ne žurine žuri dažuri da govorišo bogu –bogu – dok– dok nedok ne utvrdišne utvrdiš veruutvrdiš veru uveru u njegao tuđem grehutuđem grehu –grehu – dok– dok sedok se nese ne setišne setiš svogai o sutrašnjemo sutrašnjem danusutrašnjem danu –danu – dok– dok nedok ne svaneo tri predmeta netri predmeta ne žuripredmeta ne žuri dane žuri da govorišo bogu – dokbogu – dok ne– dok ne utvrdišdok ne utvrdiš verune utvrdiš veru uutvrdiš veru u njegao tuđem grehu –tuđem grehu – dokgrehu – dok se– dok se nedok se ne setišse ne setiš svogai o sutrašnjem danuo sutrašnjem danu –sutrašnjem danu – dokdanu – dok ne– dok ne svaneo tri predmeta ne žuritri predmeta ne žuri dapredmeta ne žuri da govorišo bogu – dok nebogu – dok ne utvrdiš– dok ne utvrdiš verudok ne utvrdiš veru une utvrdiš veru u njegao tuđem grehu – doktuđem grehu – dok segrehu – dok se ne– dok se ne setišdok se ne setiš svogai o sutrašnjem danu –o sutrašnjem danu – doksutrašnjem danu – dok nedanu – dok ne svane

Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim!Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu.Drži veru pošto-poto. I čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo, izgubiš li veru, izgubio si sve.I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.Šta da kažem čoveku koji me samara dok ga ljubim u licei koji ljubi moja stopala dok ga ja samaram.