Obama, ј**аću ti mater ako budem morao učiti III svetski rat!!


obama-u-ti-mater-ako-budem-morao-uiti-iii-svetski-rat
obamaјаćutimaterakobudemmoraoučitiiiisvetskiratј**аću titi matermater akoako budembudem moraomorao učitiučiti iiiiii svetskisvetski ratј**аću ti materti mater akomater ako budemako budem moraobudem morao učitimorao učiti iiiučiti iii svetskiiii svetski ratј**аću ti mater akoti mater ako budemmater ako budem moraoako budem morao učitibudem morao učiti iiimorao učiti iii svetskiučiti iii svetski ratј**аću ti mater ako budemti mater ako budem moraomater ako budem morao učitiako budem morao učiti iiibudem morao učiti iii svetskimorao učiti iii svetski rat

Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem. -Albert Ajnštajn
ne-znam-no-ime-e-biti-vo-iii-svetski-rat-ali-pouzdano-znam-da-e-etvrti-biti-vo-tapovima-i-kamenjem
Četvrti svetski rat će se voditi motkama i toljagama. -Albert Ajnstajn
etvrti-svetski-rat-e-se-voditi-motkama-i-toljagama
Sunce sija kao tepsija, *ebo mater ako te ne volim!!!!
sunce-sija-kao-tepsija-ebo-mater-ako-te-ne-volim
Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje. -Latinske poslovice
mrzit-u-ako-budem-mogao-a-ako-ne-voljet-u-protiv-svoje-volje
Zar nije veliko zadovoljstvo učiti i ponovo učiti? -Konfučije
zar-nije-veliko-zadovoljstvo-uiti-i-ponovo-uiti