Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.


obavezni-smo-i-u-najteoj-situaciji-da-postupamo-kao-ljudi-i-nema-tog-interesa-nacionalnog-pojedinanog-koji-bi-nam-mogao-biti-izgovor-da-budemo
patrijarh pavleobaveznismonajtežojsituacijidapostupamokaoljudinematoginteresanacionalnogpojedinačnogkojibinammogaobitiizgovorbudemoneljudiobavezni smosmo iu najtežojnajtežoj situacijisituaciji dada postupamopostupamo kaokao ljudiljudi ii nemanema togtog interesani nacionalnognacionalnog nini pojedinačnogkoji bibi namnam mogaomogao bitibiti izgovorda budemobudemo neljudiobavezni smo ismo i ui u najtežoju najtežoj situacijinajtežoj situaciji dasituaciji da postupamoda postupamo kaopostupamo kao ljudikao ljudi iljudi i nemai nema tognema tog interesani nacionalnog ninacionalnog ni pojedinačnogkoji bi nambi nam mogaonam mogao bitimogao biti izgovorbiti izgovor daizgovor da budemoda budemo neljudi

Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi. -Patrijarh Pavle
nama-bolje-da-nestanemo-kao-ljudi-nego-da-opstanemo-bioloki-da-preivimo-kao-zloinci-i-neljudi
Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.
nekad-moramo-nauiti-da-budemo-sre-bez-osoba-za-koje-smo-mislili-da-su-nam-za-to-potrebne
Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih. -Nikolaj Velimirović
naa-vera-nam-zabranjuje-da-budemo-pijuni-ih-grehova-a-nalae-da-budemo-neumitne-sudije-svojih
Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja. -Đorđe Balašević
ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja