Obećala je da će doći ako bude lepo vreme. Brinuo sam o vremenu, pisao svim meteorološkim stanicama. Svim poštarima svim pesnicima a naročito sebi. Da se kiše zadrže u zabačenim krajevima. Bojao sam se da preko noći ne izbije rat, jer na svašta su spremni oni koji hoće da ometu naš sastanak...


obeala-da-e-doi-ako-bude-lepo-vreme-brinuo-sam-o-vremenu-pisao-svim-meteorolokim-stanicama-svim-potarima-svim-pesnicima-a-naroito-sebi-da-se-kie
matija bećkovićobećaladaćedoćiakobudelepovremebrinuosamvremenupisaosvimmeteorolokimstanicamasvimpotarimapesnicimanaročitosebidasekiezadržezabačenimkrajevimabojaoprekonoćineizbijeratjernasvatasuspremnionikojihoćeometunasastanakobećala jeje dada ćeće doćidoći akoako budebude lepolepo vremebrinuo samsam oo vremenupisao svimsvim meteorološkimmeteorološkim stanicamasvim poštarimapoštarima svimsvim pesnicimanaročito sebida sese kišekiše zadržezadrže uu zabačenimzabačenim krajevimabojao samsam sese dada prekopreko noćinoći nene izbijeizbije ratjer nana svaštasvašta susu spremnispremni onioni kojikoji hoćehoće dada ometuometu našnaš sastanakobećala je daje da ćeda će doćiće doći akodoći ako budeako bude lepobude lepo vremebrinuo sam osam o vremenupisao svim meteorološkimsvim meteorološkim stanicamasvim poštarima svimpoštarima svim pesnicimapesnicima a naročitoa naročito sebida se kišese kiše zadržekiše zadrže uzadrže u zabačenimu zabačenim krajevimabojao sam sesam se dase da prekoda preko noćipreko noći nenoći ne izbijene izbije ratjer na svaštana svašta susvašta su spremnisu spremni onispremni oni kojioni koji hoćekoji hoće dahoće da ometuda ometu našometu naš sastanak

Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata. -Arčibald Rajs
narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro
Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.
preteak-sam-ja-za-tvoje-snove-sanjaj-neto-bez-ega-e-sutra-moi-jer-ime-koje-sam-dalo-svim-svojim-grekama
Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Nikad nisam volela novinare. U svim svojim knjigama sam ih ubila. -Agata Kristi
nikad-nisam-volela-novinare-u-svim-svojim-knjigama-sam-ih-ubila