Obično se sve odvija kao da su dva ženina partnera jasno podijelila uloge: ljubavnik kao potrošno dobro i muž kao lična svojina.


obino-se-sve-odvija-kao-da-su-dva-enina-partnera-jasno-podijelila-uloge-ljubavnik-kao-potrono-dobro-i-mu-kao-lina-svojina
dino segreobičnosesveodvijakaodasudvaženinapartnerajasnopodijelilaulogeljubavnikpotronodobromužličnasvojinaobično sese svesve odvijaodvija kaokao dada susu dvadva ženinaženina partnerapartnera jasnojasno podijelilapodijelila ulogeljubavnik kaokao potrošnopotrošno dobrodobro ii mužmuž kaokao ličnalična svojinaobično se svese sve odvijasve odvija kaoodvija kao dakao da suda su dvasu dva ženinadva ženina partneraženina partnera jasnopartnera jasno podijelilajasno podijelila ulogeljubavnik kao potrošnokao potrošno dobropotrošno dobro idobro i muži muž kaomuž kao ličnakao lična svojinaobično se sve odvijase sve odvija kaosve odvija kao daodvija kao da sukao da su dvada su dva ženinasu dva ženina partneradva ženina partnera jasnoženina partnera jasno podijelilapartnera jasno podijelila ulogeljubavnik kao potrošno dobrokao potrošno dobro ipotrošno dobro i muždobro i muž kaoi muž kao ličnamuž kao lična svojinaobično se sve odvija kaose sve odvija kao dasve odvija kao da suodvija kao da su dvakao da su dva ženinada su dva ženina partnerasu dva ženina partnera jasnodva ženina partnera jasno podijelilaženina partnera jasno podijelila ulogeljubavnik kao potrošno dobro ikao potrošno dobro i mužpotrošno dobro i muž kaodobro i muž kao ličnai muž kao lična svojina

VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo