Običnomu puku, dubina je neshvatljiva. Odatle možda proizlazi divljenje naroda prema svemu onome što ne razumije.


obinomu-puku-dubina-neshvatljiva-odatle-moda-proizlazi-divljenje-naroda-prema-svemu-onome-to-ne-razumije
onore de balzakobičnomupukudubinaneshvatljivaodatlemoždaproizlazidivljenjenarodapremasvemuonometonerazumijeobičnomu pukudubina jeje neshvatljivaodatle moždamožda proizlaziproizlazi divljenjedivljenje narodanaroda premaprema svemusvemu onomeonome štošto nene razumijedubina je neshvatljivaodatle možda proizlazimožda proizlazi divljenjeproizlazi divljenje narodadivljenje naroda premanaroda prema svemuprema svemu onomesvemu onome štoonome što nešto ne razumijeodatle možda proizlazi divljenjemožda proizlazi divljenje narodaproizlazi divljenje naroda premadivljenje naroda prema svemunaroda prema svemu onomeprema svemu onome štosvemu onome što neonome što ne razumijeodatle možda proizlazi divljenje narodamožda proizlazi divljenje naroda premaproizlazi divljenje naroda prema svemudivljenje naroda prema svemu onomenaroda prema svemu onome štoprema svemu onome što nesvemu onome što ne razumije

Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći. -Meša Selimović
sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi
Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav. -Mahatma Gandi
potpuno-nenasilje-potpuno-odsustvo-ravih-namera-prema-svemu-to-ivi-aktivno-nenasilje-savrena-ljubav
Kada pišete fikciju ili poeziju…sve se svodi na ovo: na nezainteresovanost prema svemu sem tome što pišete. -Rejmond Karver
kada-piete-fikciju-ili-poezijusve-se-svodi-na-ovo-na-nezainteresovanost-prema-svemu-sem-tome-to-piete