Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda - slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.


objasnio-mi-da-se-patnja-javlja-onda-kad-oekujemo-da-nas-drugi-vole-onako-kako-smo-mi-to-zamislili-a-ne-onako-kako-ljubav-treba-da-izgleda-slobodna
paulo koeljoobjasniomidasepatnjajavljaondakadočekujemonasdrugivoleonakokakosmotozamislilineljubavtrebaizgledaslobodnanesputanausmjeravasvojomsnagomnamdozvoliposustanemoobjasnio mimi jeje dada sese patnjapatnja javljajavlja ondaonda kadkad očekujemoočekujemo dada nasnas drugidrugi volevole onakoonako kakokako smosmo mine onakoonako kakokako ljubavljubav trebatreba dada izgledaizgledaslobodnada nasnas usmjeravausmjerava svojomsvojom snagomsnagom ii dada namnam nene dozvolidozvoli dada posustanemoobjasnio mi jemi je daje da seda se patnjase patnja javljapatnja javlja ondajavlja onda kadonda kad očekujemokad očekujemo daočekujemo da nasda nas druginas drugi voledrugi vole onakovole onako kakoonako kako smokako smo mimi to zamislilia ne onakone onako kakoonako kako ljubavkako ljubav trebaljubav treba datreba da izgledada izgledada nas usmjeravanas usmjerava svojomusmjerava svojom snagomsvojom snagom isnagom i dai da namda nam nenam ne dozvoline dozvoli dadozvoli da posustanemo

Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe”, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti