Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.


od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe
antoine de rivaroloddesetosobakojegovorenamadevetnasogovaračestoonajedinakojahvaličinitoloeod desetdeset osobaosoba kojekoje govoregovore oo namanama devetdevet nasnas ogovaračesto onaona jedinajedina kojakoja nasnas hvalihvali –– činiod deset osobadeset osoba kojeosoba koje govorekoje govore ogovore o namao nama devetnama devet nasdevet nas ogovaraa često onačesto ona jedinaona jedina kojajedina koja naskoja nas hvalinas hvali –hvali – činičini to lošeod deset osoba kojedeset osoba koje govoreosoba koje govore okoje govore o namagovore o nama deveto nama devet nasnama devet nas ogovaraa često ona jedinačesto ona jedina kojaona jedina koja nasjedina koja nas hvalikoja nas hvali –nas hvali – čini– čini to lošeod deset osoba koje govoredeset osoba koje govore oosoba koje govore o namakoje govore o nama devetgovore o nama devet naso nama devet nas ogovaraa često ona jedina kojačesto ona jedina koja nasona jedina koja nas hvalijedina koja nas hvali –koja nas hvali – činihvali – čini to loše

Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti. -Ovidije
ljubav-koja-poiva-na-plemenitim-motivima-traje-veno-i-ini-nas-lepim-i-u-stvarnosti
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim. -Paulo Koeljo
ja-sam-od-onih-osoba-za-koje-svet-veruje-da-poseduju-odgovore-na-sve-to-vie-utimo-vie-nas-smatraju-pametnim
Ovdje se nalaze (nove) poslovice koje su poslali, i smislili posjetitelji ovih web-stranica. Ako i Vi želite podijeliti svoju poslovicu sa nama – kontaktirajte nas. -Poslovice korisnika
ovdje-se-nalaze-nove-poslovice-koje-su-poslali-i-smislili-posjetitelji-ovih-webstranica-ako-i-vi-elite-podijeliti-svoju-poslovicu-nama-kontaktirajte