Od života treba uzeti sve što nam pruža.


od-ivota-treba-uzeti-sve-to-nam-prua
ruske posloviceodživotatrebauzetisvetonampružaod životaživota trebatreba uzetiuzeti svesve štošto namnam pružaod života trebaživota treba uzetitreba uzeti sveuzeti sve štosve što namšto nam pružaod života treba uzetiživota treba uzeti svetreba uzeti sve štouzeti sve što namsve što nam pružaod života treba uzeti sveživota treba uzeti sve štotreba uzeti sve što namuzeti sve što nam pruža

Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio: a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio; a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena.Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo?Ne radi ono šta ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.