Od mojih prvih đačkih ljubavi, ostao sam stidljivo, beznadežno i nesrećno zaljubljen u žene: svaka žena koju sam voleo izgledala mi je suviše dobra za mene, gotovo nedostižna.


od-mojih-prvih-akih-ljubavi-ostao-sam-stidljivo-beznadeno-i-nesreno-zaljubljen-u-ene-svaka-ena-koju-sam-voleo-izgledala-mi-suvie-dobra-za-mene-gotovo
Čarls bukovskiodmojihprvihđačkihljubaviostaosamstidljivobeznadežnonesrećnozaljubljenženesvakaženakojuvoleoizgledalamisuviedobrazamenegotovonedostižnaod mojihmojih prvihprvih đačkihđačkih ljubaviostao samsam stidljivobeznadežno ii nesrećnonesrećno zaljubljenzaljubljen uu ženesvaka ženažena kojukoju samsam voleovoleo izgledalaizgledala mimi jeje suvišesuviše dobradobra zaza menegotovo nedostižnaod mojih prvihmojih prvih đačkihprvih đačkih ljubaviostao sam stidljivobeznadežno i nesrećnoi nesrećno zaljubljennesrećno zaljubljen uzaljubljen u ženesvaka žena kojužena koju samkoju sam voleosam voleo izgledalavoleo izgledala miizgledala mi jemi je suvišeje suviše dobrasuviše dobra zadobra za mene

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde.