Od noći napravi noć, a od dana dan, pa će ti život biti radostan.


od-noi-napravi-no-a-od-dana-dan-pa-e-ti-ivot-biti-radostan
narodne posloviceodnoćinapravinoćoddanadanpaćetiživotbitiradostanod noćinoći napravinapravi noćod danadana danpa ćeće titi životživot bitibiti radostanod noći napravinoći napravi noća od danaod dana danpa će tiće ti životti život bitiživot biti radostanod noći napravi noća od dana danpa će ti životće ti život bititi život biti radostanpa će ti život bitiće ti život biti radostan

Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.Od pića stradaš jedan dan, od tesne obuće godinu dana, a od loše žene čitav život.Žalosna je istina da se čovekov život zaista sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri.Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.