Od noći napravi noć, a od dana dan, pa će ti život biti radostan.


od-noi-napravi-no-a-od-dana-dan-pa-e-ti-ivot-biti-radostan
narodne posloviceodnoćinapravinoćoddanadanpaćetiživotbitiradostanod noćinoći napravinapravi noćod danadana danpa ćeće titi životživot bitibiti radostanod noći napravinoći napravi noća od danaod dana danpa će tiće ti životti život bitiživot biti radostanod noći napravi noća od dana danpa će ti životće ti život bititi život biti radostanpa će ti život bitiće ti život biti radostan

Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe. -Frida Kalo
ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe
Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri. -Ruske poslovice
prvog-dana-gost-cvetak-drugog-dana-slavuj-a-trei-danuzmi-tap-i-udri