Od pamtiveka vuci kolju jaganjce, a nikad nijedno jagnje nije zaklalo vuka, pa ipak je u svetu više jaganjaca nego vukova. Prva glad čovekova jeste glad za istinom. Druga glad naše duše jeste glad za pravdom. Treća glad duše naše jeste glad za čistotom.


od-pamtiveka-vuci-kolju-jaganjce-a-nikad-nijedno-jagnje-nije-zaklalo-vuka-pa-ipak-u-svetu-vie-jaganjaca-nego-vukova-prva-glad-ovekova-jeste-glad-za
nikolaj velimirovićodpamtivekavucikoljujaganjcenikadnijednojagnjenijezaklalovukapaipaksvetuviejaganjacanegovukovaprvagladčovekovajestezaistinomdruganaeduepravdomtrećačistotomod pamtivekapamtiveka vucivuci koljukolju jaganjcenikad nijednonijedno jagnjejagnje nijenije zaklalozaklalo vukapa ipakipak jeu svetusvetu viševiše jaganjacajaganjaca negonego vukovaprva gladglad čovekovačovekova jestejeste gladglad zaza istinomdruga gladglad našenaše dušeduše jestejeste gladglad zaza pravdomtreća gladglad dušeduše našenaše jestejeste gladglad zaza čistotomod pamtiveka vucipamtiveka vuci koljuvuci kolju jaganjcea nikad nijednonikad nijedno jagnjenijedno jagnje nijejagnje nije zaklalonije zaklalo vukapa ipak jeipak je uje u svetuu svetu višesvetu više jaganjacaviše jaganjaca negojaganjaca nego vukovaprva glad čovekovaglad čovekova jestečovekova jeste gladjeste glad zaglad za istinomdruga glad našeglad naše dušenaše duše jesteduše jeste gladjeste glad zaglad za pravdomtreća glad dušeglad duše našeduše naše jestenaše jeste gladjeste glad zaglad za čistotom

Najveće iskušenje je siromaštvo. I najmudriju ribu glad tera na udicu. -Gete
najvee-iskuenje-siromatvo-i-najmudriju-ribu-glad-tera-na-udicu
Najveće iskušenje je nemaština. I najmudrije ribe glad tera na udicu. -Gete
najvee-iskuenje-nematina-i-najmudrije-ribe-glad-terana-udicu
Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!
teko-trpeti-glad-ali-jo-tee-napraviti-sam-sebi-da-jede
Uspeh bez časti je nedovršeno jelo, utoliće vam glad, ali neće biti ukusno. -Džo Paterno
uspeh-bez-asti-nedovreno-jelo-utolie-vam-glad-ali-nee-biti-ukusno
Život ovog naroda je glad, krv, muka; bedno tavorenje na svojoj zemlji i besmisleno umiranje na tuđoj. -Meša Selimović
ivot-ovog-naroda-glad-krv-muka-bedno-tavorenje-na-svojoj-zemlji-i-besmisleno-umiranje-na-oj
Kao glad ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti. -Jovan Dučić
kao-glad-ljubav-nema-oiju-ali-ljubomora-nema-pameti